හැමෝගෙම ඇස්වලට කදුලු එන ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තම අයියා වෙනුවෙන් මල්ලි ගැයූ ආදර ගීය

br

හැමෝගෙම ඇස්වලට කදුලු එන ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තම අයියා වෙනුවෙන් මල්ලි ගැයූ ආදර ගීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *