සංගීත්ගෙන් වෙන්වූ උදාරි ආයෙත් මනාලියක් වෙයි මෙන්න විස්තරය

ud

සංගීත්ගෙන් වෙන්වූ උදාරි ආයෙත් මනාලියක් වෙයි

උදාරි කෞෂල්‍යා කියන්නේ කවුද කියලා හැමදෙනාම දන්නවා . ඒ වගේම තමයි උදාරි දැන් සංගීත්ගෙන් වෙන්වෙලා ඉන්නේ. අද අපි මේ කියන්න යන්නේ උදාරි ආයෙත් මනාලියක් වෙච්ච එක ගැන.
හැබැයි මේ හැබෑ ජීවිතේනම් නෙවේ. මේ ෆොටෝ ෂූට් එකක්

1 2

3

4 5 6

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *