ලංකාවේ පොලීසියට රිදෙන්නම වැඩ වැරදුණු අවස්ථාවක් මෙන්න වැරදිලා අත්අඩංගුවට ගත්තට ලක්ෂ 5ක් දෙන්න වෙලා

ar

ලංකාවේ පොලීසියට රිදෙන්නම වැඩ වැරදුණු අවස්ථාවක් මෙන්න
වැරදිලා අත්අඩංගුවට ගත්තට ලක්ෂ 5ක් දෙන්න වෙලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *