මම ඔහුත් එක්ක රහසින් පැනලා යන්න ඕන කියලා හිතපු වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි – නිරෝෂා විරාජනි

ni

මම ඔහුත් එක්ක රහසින් පැනලා යන්න ඕන කියලා හිතපු වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි – නිරෝෂා විරාජනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *