ජනප්‍රිය නිවේදක කැලුම් ශ්‍රීමාල්ට විවාහය දවසේ දුව ඔහුගේ උපන්දිනයට ඔහුව පුදුම කල හැටි

ke

ජනප්‍රිය නිවේදක කැලුම් ශ්‍රීමාල්ට විවාහය දවසේ දුව ඔහුගේ උපන්දිනයට ඔහුව පුදුම කල හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *