කොටට ඇඳුම් ඇදගෙන එන කාන්තාවන්ට නොපෙනෙන්න ෆෝන් එක යටින් තියලා අසහනකාරයෙක් කරන වැඩේ

ph

කොටට ඇඳුම් ඇදගෙන එන කාන්තාවන්ට නොපෙනෙන්න ෆෝන් එක යටින් තියලා අසහනකාරයෙක් කරන වැඩේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *