අපි අතර ආදර සම්බන්ධයක් ගොඩනැගුණා.අදටත් ඇය තමයි මගේ තනි නොතනියට ඉන්නේ – කලංසූරිය

ka

අපි අතර ආදර සම්බන්ධයක් ගොඩනැගුණා.අදටත් ඇය තමයි මගේ තනි නොතනියට ඉන්නේ – කලංසූරිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *