විවාහ වෙලත් ඩිවෝස් වුණොත් ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත දුකක් නැහැ කලකිරීමක් තියෙනවා – ශෙරිල්

hh

විවාහ වෙලත් ඩිවෝස් වුණොත් ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත
දුකක් නැහැ කලකිරීමක් තියෙනවා – ශෙරිල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *