මුළු පවුලම නඩත්තු කල මගේ සැමියාට ඇයි මෙහෙම වුණේ පයාගලින් ඇසෙන තවත් සංවේදී කතාවක්

pa

මුළු පවුලම නඩත්තු කල මගේ සැමියාට ඇයි මෙහෙම වුණේ
පයාගලින් ඇසෙන තවත් සංවේදී කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *