ලෝකයම මොහොතකට සංවේදී කල කරුණාවන්ත මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් 6ක් කැමරාවේ සටහන් වූ හැටි

ki

ලෝකයම මොහොතකට සංවේදී කල කරුණාවන්ත මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් 6ක් කැමරාවේ සටහන් වූ හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *