මුහුණුපොත පුරා පැතිරෙන අන්න සුදෝ අර පාට වලා ගීතය ගයන දෝණිගේ ඔබ නොදත් කතාව

so

මුහුණුපොත පුරා පැතිරෙන අන්න සුදෝ අර පාට වලා ගීතය ගයන දෝණිගේ ඔබ නොදත් කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *