මිනිහා ඇරිලා උනාට මම මැරිලා නෑනෑ බං මේ දවස්වල හැමෝම කතාවෙන අමායාගෙන් අමුතු කතාවක්

aad

මිනිහා ඇරිලා උනාට මම මැරිලා නෑනෑ බං
මේ දවස්වල හැමෝම කතාවෙන අමායාගෙන් අමුතු කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *