ඉන්දියාවම පුදුම කරමින් පිරිමියෙක් ලෙස විවාහ වුණාට පස්සේ කාන්තාවක් වූ තරුණයෙක්

ms

ඉන්දියාවම පුදුම කරමින් පිරිමියෙක් ලෙස විවාහ වුණාට පස්සේ කාන්තාවක් වූ තරුණයෙක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *