තව එකම පාරක් අපි සංසාරේදී හමුවෙමු කිරිබත්ගොඩම කම්පා කරවමින් මියගිය පෙම්වතා

by

තව එකම පාරක් අපි සංසාරේදී හමුවෙමු කිරිබත්ගොඩම කම්පා කරවමින් මියගිය පෙම්වතා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *