චන්දිමාල්ගේ උපන්දින සාදයෙන් පසුව උදාරි කට්ටියත් එක්ක පැවැත්වූ සුපිරි උපන්දින පාටිය

ud

චන්දිමාල්ගේ උපන්දින සාදයෙන් පසුව උදාරි කට්ටියත් එක්ක පැවැත්වූ සුපිරි උපන්දින පාටිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *