එක පාරක් නෙවේ ආයේ ආයෙත් බලන්න ආස හිතෙන අහන කොටත් ඇඟට මොකක්දෝ වෙන යශෝදරා දේවියගේ නරසීහ ගාථා

na

එක පාරක් නෙවේ ආයේ ආයෙත් බලන්න ආස හිතෙන අහන කොටත් ඇඟට මොකක්දෝ වෙන යශෝදරා දේවියගේ නරසීහ ගාථා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *