වල ලඟ අම්මා අම්මා යැයි හඩා වැලපෙමින් ශාන්ති අක්කාට අවසන් ගෞරව දැක්වූ ඩුබායි පුතුන්

du

වල ලඟ අම්මා අම්මා යැයි හඩා වැලපෙමින් ශාන්ති අක්කාට අවසන් ගෞරව දැක්වූ ඩුබායි පුතුන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *