ජීවිතේටම මෙහෙම මඟුලක් නම් දැකලා නෑ බලන්නකෝ යාළුවෝ ටික දෙන දෙවිල්ල

we

ජීවිතේටම මෙහෙම මඟුලක් නම් දැකලා නෑ
බලන්නකෝ යාළුවෝ ටික දෙන දෙවිල්ල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *