කිරිවෙහෙර හිමිට වෙඩි තැබූ කපුවා අත් අඩංගුවට මීට පෙරත් මරණ තර්ජන කරලා

ka

කිරිවෙහෙර හිමිට වෙඩි තැබූ කපුවා අත් අඩංගුවට
මීට පෙරත් මරණ තර්ජන කරලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *