අඩු වැඩි වශයෙන් මත ගැටුම් ප්‍රශ්න අපි අතර තියනවා අපි දික්කසාද වුනා කියලත් කියනවා – ෂෙරිල්

se

අඩු වැඩි වශයෙන් මත ගැටුම් ප්‍රශ්න අපි අතර තියනවා
අපි දික්කසාද වුනා කියලත් කියනවා – ෂෙරිල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *