මහින්දගේ බාල පුතා චිචී පෙම්වතිය ටට්යානාත් එක්ක උපන්දිනය සැමරූ හැටි මෙන්න

rj

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ උපන් දිනය පවුලේ අය හා නෑදෑ හිත මිතුරන් ආදී එක් වී පසුගිය දිනක සැමරුවා. සිය උපන් දිනය සැමරීම සඳහා රෝහිතගේ පෙම්වතිය වන ටටියානා ලීද එක්ව සිටියා.

එම ඡායාරූප පහතින්,

2

1

3 4

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *