“ඔය තුට්ටු දෙකේ නිවේදකයන්ට ඕනේ විදියට අපි අදින්නේ නෑ….” | පියුමි හංසමාලි | නර්මධා | අමන්දා

nn

“ඔය තුට්ටු දෙකේ නිවේදකයන්ට ඕනේ විදියට අපි අදින්නේ නෑ….” | පියුමි හංසමාලි | නර්මධා | අමන්දා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *