මගේ දිනපොතේ සින්දුව හරි අපූරුවට ගායනා කරන නංගි කෙනෙක් අහලම බලන්නකෝ

so

මගේ දිනපොතේ සින්දුව හරි අපූරුවට ගායනා කරන නංගි කෙනෙක් අහලම බලන්නකෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *