පසුගිය දිනවල බොහෝ සෙයින් කතා බහට ලක්වුනු දෙරණ නිවේදක “විශ්ව ලංකාගේ” ආදරණීය කැදැල්ල මෙන්න..

wi

පසුගිය දිනවල බොහෝ සෙයින් කතා බහට ලක්වුනු දෙරණ නිවේදක “විශ්ව ලංකාගේ” ආදරණීය කැදැල්ල මෙන්න..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *