“මතක හිටින්න ඕනම දේවලුත් අමතකයි” දවසින් දවස ජීවිතය අමතක වෙන උසස්පෙළ සිසුවියගේ සංවේදී කතාව

al

“මතක හිටින්න ඕනම දේවලුත් අමතකයි” දවසින් දවස ජීවිතය අමතක වෙන උසස්පෙළ සිසුවියගේ සංවේදී කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *