ඊයේ හවස අලව්වේදී බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවූ මාරක රිය අනතුර

ac

ඊයේ හවස අලව්වේදී බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවූ මාරක රිය අනතුර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *