අවුරුදු 26ක් බාල තරුණියක් කරකාර බැන්ද කඩවසම් නළුවාගේ මධුසමයේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලය කළඹයි

be

අවුරුදු 26ක් බාල තරුණියක් කරකාර බැන්ද කඩවසම් නළුවාගේ මධුසමයේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලය කළඹයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *