ලේ මාපිලෙකුත් අතේ තියාගෙන දොම්පෙට ආපු සර්ප වෙද මහත්තයා කිව්ව අපූරු කතා ටිකක්

do

ලේ මාපිලෙකුත් අතේ තියාගෙන දොම්පෙට ආපු සර්ප වෙද මහත්තයා කිව්ව අපූරු කතා ටිකක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *