මම බයිසිකලේ පදින තැන පංසල තිබුණා මේ දවස්වල හැමෝම ආදරය කරන දංකුඩ බංඩා

dn

මම බයිසිකලේ පදින තැන පංසල තිබුණා
මේ දවස්වල හැමෝම ආදරය කරන දංකුඩ බංඩා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *