කතරගම කිරි වෙහෙර විහාරාධිපති හිමියන්ට නාදුනන පිරිසක් වෙඩි තබා පලා ගොස්

kt

කතරගම කිරි වෙහෙර විහාරාධිපති හිමියන්ට නාදුනන පිරිසක් වෙඩි තබා පලා ගොස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *