අනියම් සැමියාට අතවර කරන්න දුවලා දෙන්න දීලා අම්මා හොරෙන් බලාගෙන ඉඳලා

mo

අනියම් සැමියාට අතවර කරන්න දුවලා දෙන්න දීලා අම්මා හොරෙන් බලාගෙන ඉඳලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *