හැමෝටම ආදර්ශයක් දෙමින් වෙඩින් එකේ බොන්න යන සල්ලිවලින් ක්‍රීඩා පිටියක් හදලා දුන්නු අපූරු මනමාලයා

sp

හැමෝටම ආදර්ශයක් දෙමින් වෙඩින් එකේ බොන්න යන සල්ලිවලින් ක්‍රීඩා පිටියක් හදලා දුන්නු අපූරු මනමාලයා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *