සුපිරි හෝටලයක සුපිරියටම උපන්දිනය ගත්ත චන්දිමාල් ජයසිංහට මෙන්න වෙච්ච වැඩේ

ch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *