කටවහගෙන ඉන්නකෝ.. මහත්තයටත් ඔහොමද..? මගේ මහත්තයා ඔය වගේ වටේ යන්නේ නෑ

su

කටවහගෙන ඉන්නකෝ.. මහත්තයටත් ඔහොමද..? මගේ මහත්තයා ඔය වගේ වටේ යන්නේ නෑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *