“ඔයා මාවත් දාලා නාට්‍යක් හදන්නද යන්නේ” පොඩ්ඩා පූජාගෙන් අහන විදිහ බලන්නකෝ හරිම හුරතල්

pj

“ඔයා මාවත් දාලා නාට්‍යක් හදන්නද යන්නේ” පොඩ්ඩා පූජාගෙන් අහන විදිහ බලන්නකෝ හරිම හුරතල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *