ඒ ආදරේ නිසයි අද මේ තත්වේ ඉන්නේ මන් ගොඩක් පින්කරලා තියනවා ඒ ආදරේ ලබන්න – උදාරි

ud

ඒ ආදරේ නිසයි අද මේ තත්වේ ඉන්නේ මන් ගොඩක් පින්කරලා තියනවා ඒ ආදරේ ලබන්න – උදාරි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *