ලෙබනන් මවකගේ දියණිය වූ ලක් රූ රැජිනක්ද වූ ස්ටෙෆ්නිගේ බොහෝ දෙනෙක් දැකල නැති ආදරණීය පවුල මෙන්න

si

ලෙබනන් මවකගේ දියණිය වූ ලක් රූ රැජිනක්ද වූ ස්ටෙෆ්නිගේ බොහෝ දෙනෙක් දැකල නැති ආදරණීය පවුල මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *