ලස්සන ඇඟවල් නැති අය අපිව විවේචනය කරනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළු හදන්න බෑ ටීනාට මළ පනී

sha

ලස්සන ඇඟවල් නැති අය අපිව විවේචනය කරනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළු හදන්න බෑ ටීනාට මළ පනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *