රංගන ශිල්පී රොශාන් පිළපිටියගේ බිරිඳ රිද්මා ගැන හැමතැනම පැතිරෙන කතාව මෙන්න

ri

රංගන ශිල්පී රොශාන් පිළපිටියගේ බිරිඳ රිද්මා ගැන හැමතැනම පැතිරෙන කතාව මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *