මැරෙන්න කලින්ම මිනී පෙට්ටියක් හා ඇත්දළ ගෙදර අරන් ගිය මීරිගම පුද්ගලයෙක්ට වෙච්ච වින්නැහිය

co

මැරෙන්න කලින්ම මිනී පෙට්ටියක් හා ඇත්දළ ගෙදර අරන් ගිය මීරිගම පුද්ගලයෙක්ට වෙච්ච වින්නැහිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *