මැරෙණකොට මොකුත් ගෙනියන්නේ නෑ කියලා කිව්වට මේ මනුස්සයානම් තමන් ආසම කරපු දේ මැරෙනකොට අරන් ගිය හැටි

ca

මැරෙණකොට මොකුත් ගෙනියන්නේ නෑ කියලා කිව්වට මේ මනුස්සයානම් තමන් ආසම කරපු දේ මැරෙනකොට අරන් ගිය හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *