කාලෙන් කාලෙට පෙම්වතියො කීප දෙනෙක්ම හිටියා පුදුම කැමැත්තක් හා ආදරයක් තිබුනේ කමල් අද්දරආරච්චි

km

කාලෙන් කාලෙට පෙම්වතියො කීප දෙනෙක්ම හිටියා පුදුම කැමැත්තක් හා ආදරයක් තිබුනේ කමල් අද්දරආරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *