වකුගඩු නරක වේගෙන එනකොට මේ රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනවා අදම ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න

kk

වකුගඩු නරක වේගෙන එනකොට මේ රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනවා
අදම ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *