මගුලට මනමාලයා ආවේ නෑ. ඒ ඇයි කියලා හොයලා බලපු මනමාලිට විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම තරු වීසි උනා

br

මගුලට මනමාලයා ආවේ නෑ. ඒ ඇයි කියලා හොයලා බලපු මනමාලිට විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම තරු වීසි උනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *