චන්දිමාල්ගෙ උපන්දින සාදයේදී නටන්න ගිය උදාරිගේ රාජකීය ඇඳුම පැලුණ හැටි

ud

චන්දිමාල්ගෙ උපන්දින සාදයේදී නටන්න ගිය උදාරිගේ රාජකීය ඇඳුම පැලුණ හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *