කොහොමද ගුරුතුමියගේ නැටිල්ල සුපිරි නේද​..? අපිටත් හිටියා නේද​ මේවාගේ ගුරුවරු.

dd

කොහොමද ගුරුතුමියගේ නැටිල්ල සුපිරි නේද..? අපිටත් හිටියා නේද මේවාගේ ගුරුවරු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *