කකුල් දෙක පේනවා දැක්කම නලියන කට්ටියට ඊලඟ දවසේ බුර්කාවක් ඇදලා පින්තූරක් දාන්නම් – ශලනි තාරකා

sh

කකුල් දෙක පේනවා දැක්කම නලියන කට්ටියට ඊලඟ දවසේ බුර්කාවක් ඇදලා පින්තූරක් දාන්නම් – ශලනි තාරකා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *