එයා කතා කරද්දී මට පුදුම හිතුණා, ඒ කාලය මට කවදාවත් අමතක වෙන එකක් නැහැ…”ඕෂධී හිමාෂා”

oo

එයා කතා කරද්දී මට පුදුම හිතුණා, ඒ කාලය මට කවදාවත් අමතක වෙන එකක් නැහැ…”ඕෂධී හිමාෂා”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *