මම විවාහ වෙනවා හිට්ම වෙඩින් එක මගේ වෙඩින් එක වේවි පියුමි කියන අමුතුම කතාවක්

pi

මම විවාහ වෙනවා හිට්ම වෙඩින් එක මගේ වෙඩින් එක වේවි
පියුමි කියන අමුතුම කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *