නිලියෝ මගෙන් රැ 25,000ට ආරාධනා පත්‍ර ඉල්ලුවා උපන්දින සාදයෙන් පසුව චන්දිමාල් කිව්ව අමුතුම කතාවක්

jy

නිලියෝ මගෙන් රැ 25,000ට ආරාධනා පත්‍ර ඉල්ලුවා
උපන්දින සාදයෙන් පසුව චන්දිමාල් කිව්ව අමුතුම කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *